Algemene Voorwaarden Martijn van Pieterson Fotografie – d.d. 26 mei 2017

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Locatie: plaats waar opdracht uitgevoerd wordt.
3. Opdracht: dienst of product geleverd door fotograaf.
4. Opdrachtgever: de rechtspersoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
5. Fotograaf: Martijn van Pieterson Fotografie, KvK 27334121, tevens opdrachtnemer.
6. Bestanden: digitale fotobestanden in hoge resolutie.
7. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 (AW)
8. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt ten alle tijden bij opdrachtgever.
9. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

Toepassing
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotograaf en Opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Offerte
1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een prijslijst en werkwijze.
2. Fotograaf werkt uitsluitend aaneengesloten uren.
3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door fotograaf.
5. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen/leveranciers/overheid(btw). Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Opdracht en Uitvoering
1. Opdrachtgever dient de offerte (prijslijst en werkwijze) expliciet en schriftelijk te aanvaarden.
2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maakt.
3. De Fotograaf heeft volledige artistieke vrijheid, in die zin dat zij het recht heeft om de opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
4. De Fotograaf is volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden om tot uitvoering van de Opdracht te komen. Fotograaf bepaalt hoe en waar derden worden ingezet.
5. De Fotograaf verbindt zich om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren op de wijze zoals tussen partijen is overeengekomen. Het betreft een inspanningsverbintenis.
7. De kosten in verband met wijzigingen in de reeds verleende opdracht komen voor rekening van de Opdrachtgever. De Fotograaf heeft het recht om wijzigingen niet te accepteren.

Vergoeding
1. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
2. Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.
3. Tenzij anders overeengekomen zijn eventuele reis- en parkeerkosten van fotograaf niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen deze nog apart te worden voldaan.

Factuur en betaling
1. Opdrachtnemer zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren.
2. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij op de factuur anders aangegeven.
3. Opdrachtnemer verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.
4. Als betalingsconditie hanteert fotograaf vooruitbetaling. Dat wil zeggen dat de foto’s pas geleverd worden nadat de betaling voldaan is.
5. Indien opdrachtnemer in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtnemer.

Levering
1. Digitale (hoge resolutie) bestanden met Fotografische werken en albums worden geleverd conform door fotograaf gehanteerde werkwijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de opdrachtgever.
2. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

Annulering
1. Opdrachtnemer staat vrij de opdracht vooraf te annuleren.
3. Ziekte: indien Fotograaf wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid is om de opdracht te fotograferen, is hij niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten. In dergelijke situatie stelt Fotograaf de wederpartij zo spoedig mogelijk van het probleem op de hoogte en helpt met het zoeken naar een vervangende datum.

Aansprakelijkheid
1. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de niet correcte of niet tijdige nakoming van haar verplichtingen, waaronder die tot het verrichten van werkzaamheden, leveranties en diensten, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid.
2. De Fotograaf is nimmer aansprakelijk voor:- beschadiging of verlies van zaken, door welke oorzaak ook.- schade veroorzaakt door hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van hulppersonen).- schending van licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van, door of vanwege door opdrachtgever verstrekte gegevens.- kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en/of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
3. Indien de Fotograaf geen beroep zou toekomen op het bepaalde in lid 1 en/of lid 2 van dit artikel, is de aansprakelijkheid van de Fotograaf in ieder geval beperkt tot het overeengekomen bedrag van de opdracht, exclusief BTW, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
4. Overmacht. Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht (waaronder inbegrepen het verliezen of falen van computers, camera(’s), geheugenkaarten of ongeval) zal de opdracht, voor zover dat nog mogelijk is gezien de op dat moment ontstane situatie, naar beste kunnen worden uitgevoerd of bewerkt. Opdrachtgever kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Portretrecht
1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken ter promotie van eigen activiteiten en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, wedstrijden, beurs- en demonstratiemateriaal, tenzij anders overeengekomen.
2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentiëren aan derden ter promotie.
3. De opdrachtgever is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden op de door opdrachtgever aangewezen locaties. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.
4. Bezwaar tegen openbaarmaking van beelden dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf kenbaar gemaakt te worden. Dit zal waar mogelijk gerespecteerd worden.
5. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de Fotograaf.

Retoucheren
Beeldbewerking is een dienst die losstaat van fotografie.

Cadeaubon
Deze heeft geen beperkte geldigheidsduur.

Licentie
Opdrachtgever gebruikt de door fotograaf aangeleverde foto’s uitsluitend voor eigen, non-commercieel, gebruik.

Sublicenties
Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtnemer niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Voorbeeld: Opdrachtnemer stuurt feestlocatie een door fotograaf gemaakte foto. Feestlocatie plaatst foto op website met als doel commercieel gewin. Dit mag niet, tenzij anders overeengekomen.

Naamsvermelding
De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

Rechts-en forumkeuze
1. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
3. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland locatie Den Haag.